Proves d’Accés a la Universitat - Convocatòria Juny 2015

Tecnologia Industrial

La prova consta de dues parts de dos exercicis cadascuna. La primera part és comuna i la segona té dues opcions (A i B). Resoleu els exercicis de la primera part i, per a la segona part, escolliu UNA de les dues opcions (A o B) i feu els exercicis de l’opció triada.

Sèrie 2

PRIMERA PART

Exercici 1 [2,5 punts]

[En cada qüestió només es pot triar UNA resposta]
 • Qüestió ben contestada: 0.5 punts
 • Qüestió mal contestada: –0.16 punts
 • Qüestió no contestada: 0 punts
 • Qüestió 1: Una barra quadrada massissa de 5 mm de gruix pot suportar una força axial de tracció màxima de 9,5 kN sense trencar-se. Quina és la resistència a la ruptura del material?
  a) 3,8 MPa
  b) 38 MPa
  c) 380 MPa
  d) 1900 MPa

  Qüestió 2: Una cinta transportadora de sacs es mou a 0,8 m/s. Si transporta 900 sacs cada hora, quina és la distància entre els sacs sobre la cinta?
  a) 3,8 m
  b) 3,6 m
  c) 3,4 m
  d) 3,2 m

  Qüestió 3: La fiabilitat d’un producte, entesa com la probabilitat que funcioni sense avaries durant un cert temps, és del 95 % durant les primeres 4 000h. D’un lot inicial de 720 unitats, quantes se n’han avariat sense haver arribat a funcionar durant 4 000 h?
  a) 684
  b) 72
  c) 36
  d) 360

  Qüestió 4: Una enquesta feta als assistents en un acte públic indica que, per a arribar-hi, l’ocupació mitjana d’un vehicle privat ha estat d’1,18 passatgers. Per a calcular l’energia consumida en 1 km per cada passatger, s’ha suposat que el consum mitjà del vehicle és de 7 L/100 km i que el combustible emprat té un poder calorífic de 34,1 MJ/L. Quina és l’energia consumida en 1 km per cada passatger?
  a) 2,387 MJ
  b) 2,023 MJ
  c) 5,748 MJ
  d) 4,128 MJ

  Qüestió 5: El valor nominal d’una resistència elèctrica és de 470 Ω amb una tolerància del ± 2 %. El valor real d’aquesta resistència pot estar comprès entre:
  a) 460,6 Ω i 479,4 Ω
  b) 465,3 Ω i 474,7 Ω
  c) 465,3 Ω i 479,4 Ω
  d) 460,6 Ω i 474,7 Ω

  Exercici 2 [2,5 punts]

  Una bomba de cabal es fa servir per a mantenir el nivell d’aigua d’un dipòsit entre hinf i hsup. La bomba es posa en marxa, si està aturada, quan el nivell h del dipòsit és inferior a hinf, i s’atura, si està en marxa, quan h és superior a hsup. Entre hinf i hsup la bomba no canvia l’estat de funcionament. Responeu a les qüestions que hi ha a continuació utilitzant les variables d’estat següents:
  Enunciat
  a) Escriviu la taula de veritat del sistema i indiqueu els casos que no són possibles: [1 punt]
  a) TAULA 1
  hb ha b c
  0 0 0 1
  0 0 1 1
  0 1 0 1
  0 1 1 0
  1 0 0 0
  1 0 1 1
  1 1 0 X
  1 1 1 X
  b) TAULA 2
  hb ha b c
  0 0 0 0
  0 0 1 0
  0 1 0 0
  0 1 1 1
  1 0 0 1
  1 0 1 0
  1 1 0 X
  1 1 1 X
  c) TAULA 3
  hb ha b c
  0 0 0 0
  0 0 1 1
  0 1 0 1
  0 1 1 1
  1 0 0 0
  1 0 1 0
  1 1 0 1
  1 1 1 0
  d) TAULA 4
  hb ha b c
  0 0 0 0
  0 0 1 1
  0 1 0 1
  0 1 1 0
  1 0 0 1
  1 0 1 0
  1 1 0 0
  1 1 1 0

  b) Determineu la funció lògica entre aquestes variables i, si escau, simplifiqueu-la: [1 punt]
  a) c = hb · ¬b + ha · b
  b) c = ¬hb · ¬b + ha · ¬b
  c) c = ha · b + ¬hb · b
  d) c = ¬ha · b + hb · ¬b

  c) Dibuixeu l’esquema de contactes equivalent: [0,5 punts]
  a) ESQUEMA DE CONTACTES 1
  Falsa 1
  b) ESQUEMA DE CONTACTES 2
  Falsa 2
  c) ESQUEMA DE CONTACTES 3
  Falsa 3
  d) ESQUEMA DE CONTACTES 4
  Veritable

  SEGONA PART

  OPCIÓ A

  Exercici 3 [2,5 punts]

  Representació Exercici
  Un trepant elèctric funciona mitjançant un motor de rendiment ηmot = 0,76 i una transmissió per corretja dentada que té un rendiment ηtransm = 0,94 i una relació de transmissió τ = n2/n1 = 5/7, tal com mostra la figura. En règim de funcionament nominal, el motor consumeix una potència elèctrica Pelèctr = 1.100W i l’eix del motor gira a n1 = 1.460 min–1. Determineu:
  a) La potència P1 a l’eix del motor: [0,5 punts]
  Inserta els valors:
  Valor de Pelèctren W
  Valor de ηmot


  El resultat és:W
  a) 1100 W
  b) 836 W
  c) 264 W
  d) 1447 W

  b) El parell Γ2 a l’eix de la broca (eix de sortida del trepant): [1 punt]
  Inserta els valors:
  Valor de P1en W
  Valor de η
  Valor de τ
  Valor de n1en min-1


  El resultat és:Nm
  a) 5,890 Nm
  b) 3,232 Nm
  c) 9,258 Nm
  d) 7,196 Nm

  c) La potència total dissipada Pdiss en el trepant: [0,5 punts]
  Inserta els valors:
  Valor de Pelèctren W
  Valor de ηmotor
  Valor de ηtransmissió


  El resultat és:W
  a) 157,4 W
  b) 314,2 W
  c) 628,4 W
  d) 418,6 W

  d) El diàmetre d2 de la politja solidària a l’eix de la broca: [0,5 punts]
  Inserta els valors:
  Valor de d1en mm
  Valor de τ


  El resultat és:mm
  a) 112 mm
  b) 80 mm
  c) 224 mm
  d) 56 mm

  Exercici 4 [2,5 punts]

  En una instaŀlació, una bomba accionada per un motor tèrmic fa pujar un volum V= 600 m3 d’aigua fins a una altura h = 3,6 m, en un temps t = 10 h de funcionament estacionari. Determineu:
  a) El treball W fet per la bomba: [1 punt]
  Inserta els valors:
  Valor de Ven m3
  Valor de ρen kg/m3
  Valor de gen m/s2
  Valor de hen m


  El resultat és:J
  a) 21,18 KJ
  b) 7,06 KJ
  c) 7,06 MJ
  d) 21,18 MJ

  b) La potència hidràulica Ph que desenvolupa la bomba: [0,5 punts]
  Inserta els valors:
  Valor de Wen J
  Valor de ten s


  El resultat és:W
  a) 294,2 W
  b) 588,4 W
  c) 486,2 W
  d) 966,3 W

  c) El rendiment η del grup motobomba, si el motor ha consumit c = 3 L d’un combustible de densitat ρ = 850 kg/m3 i de poder calorífic pc = 42,5 MJ/kg: [1 punt]
  Inserta els valors:
  Valor de Wen J
  Valor de cen L
  Valor de ρen kg/m3
  Valor de pcen J/kg


  El resultat és:
  a) 0,3112
  b) 0,2328
  c) 0,3910
  d) 0,1955

  OPCIÓ B

  Exercici 3 [2,5 punts]

  En coure carn durant 15 min en una graella elèctrica alimentada amb una tensió U = 230 V, es consumeixen 0,6 kW h d’energia elèctrica. La resistència de la graella està formada per una cinta de nicrom de resistivitat ρ = 11,8 × 10–7 Ωm i secció rectangular A = (0,1 × 1,5) mm2. Determineu:
  a) El corrent I que circula per la resistència: [1 punt]
  Inserta els valors:
  Valor de Pen W
  Valor de Uen V


  El resultat és:A
  a) 1400 W
  b) 3200 W
  c) 2400 W
  d) 4200 W

  b) La longitud L de la cinta de nicrom de la resistència: [1 punt]
  Inserta els valors:
  Valor de Uen V
  Valor de Aen mm2
  Valor de Pen W
  Valor de ρen Ωm


  El resultat és:m
  a) 4,665 m
  b) 2,802 m
  c) 7,232 m
  d) 3,371 m

  Per a garantir una bona cocció, cal que la superfície horitzontal efectiva del nicrom sigui un 3,5 % de la superfície total de la graella. Si la cinta està coŀlocada en la posició òptima, determineu:
  c) La superfície total S de la graella: [0,5 punts]
  Inserta els valors:
  Valor de Sòptimaen m2


  El resultat és:m2
  a) 0,30 m2
  b) 0,06 m2
  c) 0,24 m2
  d) 0,12 m2

  Exercici 4 [2,5 punts]

  Esquema Vectorial
  La barra AB de la qual penja la cistella de bàsquet de la figura s’articula al sostre en el punt A i es manté vertical mitjançant la barra BC articulada en el punt B. En el punt C del sostre, la barra BC es manté fixa per l’acció d’un cable horitzontal, que no es mostra en la figura. Totes les masses es consideren negligibles excepte la massa del tauler, que és m = 35 kg:
  a) Dibuixeu el diagrama de cos lliure del conjunt format per la barra AB i el tauler: [0,5 punts]
  a) ESQUEMA VECTORIAL 1
  Esquema Fals 1
  b) ESQUEMA VECTORIAL 2
  Esquema Veritable
  c) ESQUEMA VECTORIAL 3
  Esquema Fals 2
  d) ESQUEMA VECTORIAL 4
  Esquema Fals 3

  Determineu:
  b) La força FBC que la barra BC fa sobre la barra AB: [0,5 punts]
  a) 20,7 N
  b) 80,9 N
  c) 50,6 N
  d) 70,4 N

  c) Les forces vertical FV i horitzontal FH que la cistella rep en el punt A: [1 punt]
  a) FV = 200,5 N i FH = 57,21 N
  b) FV = 400,5N i FH = 114,42 N
  c) FV = 800,5 N i FH = 114,42 N
  d) FV = 400,5 N i FH = 57,21 N

  d) La força horitzontal Fcable que fa el cable sobre la barra BC: [0,5 punts]
  a) 57,21 N
  b) 400,5 N
  c) 114,42 N
  d) 200,5 N

  🎸 Fet per Daniel Aranda 🎸