PISTES DEL CÀLCUL:

\begin{align} &\cssId{Step1}{ΣM(A)=0}\\[3px] &\cssId{Step2}{m·g·L_2-F_{BC}·L_1·cosα=0}\\[3px] &\cssId{Step3}{F_{BC}=\frac{m·g·L_2}{L_1·cosα}}\\[3px] &\cssId{Step4}{F_{BC}=\frac{35kg·9,81m/s^2·0,5m}{3m·cos45°}}\\[3px] \end{align}

Calculem la força entre B i C amb el sumatori de forces del punt A