PISTES DEL CÀLCUL:

\begin{align} &\cssId{Step1}{ΣF(eix Y)=0}\\[3px] &\cssId{Step2}{F_V-m·g-F_{BC}·sinα=0}\\[3px] &\cssId{Step3}{F_V=m·g+F_{BC}·sinα}\\[3px] &\cssId{Step4}{F_V=35kg·9,81m/s^2+80,9N·sin45°}\\[3px] \end{align}

Calculem la força vertical amb el sumatori de forces en aquest eix

\begin{align} &\cssId{Step5}{ΣF(eix X)=0}\\[3px] &\cssId{Step6}{F_H-F_{BC}·cosα=0}\\[3px] &\cssId{Step7}{F_H=F_{BC}·cosα}\\[3px] &\cssId{Step8}{F_H=80,9N·cos45°}\\[3px] \end{align}

Calculem la força horitzontal amb el sumatori de forces en aquest eix