PISTES DEL CÀLCUL:

\begin{align} &\cssId{Step1}{F_{cable}=F_{BC}·cosα}\\[3px] &\cssId{Step2}{F_{cable}=80,9N·cos45°}\\[3px] \end{align}

Calculem la força del cable descomposant-la amb el cosinus de l'angle alfa