PISTES DEL CÀLCUL:

\begin{align} &\cssId{Step1}{τ=\frac{d_1}{d_2}}\\[3px] &\cssId{Step2}{d_2=\frac{d_1}{τ}}\\[3px] &\cssId{Step3}{d_2=\frac{80mm}{\frac{5}{7}}}\\[3px] \end{align}

Calculem el diàmetre de la politja aplicant la relació de transmissió existent