PISTES DEL CÀLCUL:

\begin{align} &\cssId{Step1}{P_h=\frac{W}{t}}\\[3px] &\cssId{Step2}{P_h=\frac{21,18MJ}{3600s}}\\[3px] &\cssId{Step3}{P_h=\frac{21,18·10^6J}{3600s}}\\[3px] \end{align}

Calculem la potència hidràulica desenvolupada dividint el treball amb els 3600s que conté una hora