PISTES DEL CÀLCUL:

\begin{align} &\cssId{Step1}{E=P·t}\\[3px] &\cssId{Step2}{P=\frac{E}{t}}\\[3px] &\cssId{Step3}{P=\frac{600W}{\frac{15min}{60min}}}\\[3px] \end{align}

Calculem la potència amb la relació entre l'energia i el temps

\begin{align} &\cssId{Step4}{P=I·U}\\[3px] &\cssId{Step5}{I=\frac{P}{U}}\\[3px] &\cssId{Step6}{I=\frac{2400W}{230V}}\\[3px] \end{align}

Calculem la intensitat amb la fórmula de la poténcia en circuit obert