PISTES DEL CÀLCUL:

\begin{align} &\cssId{Step1}{P=\frac{U^2}{R}}\\[3px] &\cssId{Step2}{R=\frac{U^2}{P}}\\[3px] &\cssId{Step3}{\frac{ρ·L}{A}=\frac{U^2}{P}}\\[3px] &\cssId{Step4}{L=\frac{U^2·A}{P·ρ}}\\[3px] &\cssId{Step5}{L=\frac{230V^2·(0,1·1,5)mm^2}{2400W·(11,8·10^{-7}Ωm)}}\\[3px] \end{align}

Calculem la longitud de la cinta amb la fórmula de la potència en paral·lel (utilitzant la tensió)