Proves d’Accés a la Universitat - Convocatòria Juny 2015

Tecnologia Industrial

La prova consta de dues parts de dos exercicis cadascuna. La primera part és comuna i la segona té dues opcions (A i B). Resoleu els exercicis de la primera part i, per a la segona part, escolliu UNA de les dues opcions (A o B) i feu els exercicis de l’opció triada.

Sèrie 4

PRIMERA PART

Exercici 1 [2,5 punts]

[En cada qüestió només es pot triar UNA resposta]
 • Qüestió ben contestada: 0.5 punts
 • Qüestió mal contestada: –0.16 punts
 • Qüestió no contestada: 0 punts
 • Qüestió 1: El palet estàndard europeu té unes dimensions de (800 × 1.200) mm2 i pot tenir una massa màxima, juntament amb la càrrega, de 1.000 kg. La base d’una prestatgeria que permet suportar aquest tipus de palets, de qualsevol massa autoritzada i sense apilar-los, és de (2.700 × 1.350) mm2. Quina massa ha de poder suportar un prestatge d’aquesta prestatgeria?
  a) 3797 kg
  b) 1000 kg
  c) 3000 kg
  d) 3375 kg

  Qüestió 2: Un motor de cotxe té quatre cilindres amb un diàmetre de 79,5 mm i una cursa de 80,5 mm cadascun. Quina és la cilindrada del motor?
  a) 1 598 cm3
  b) 6 394 cm3
  c) 2 035 cm3
  d) 500 cm3

  Qüestió 3: Un tacòmetre digital mostra el valor de la mesura amb cinc dígits i permet fer mesuraments entre 1 min–1 i 99.999 min–1. La precisió és el valor més gran entre ± 0,02 % de la mesura o ± 1 min–1. Si el tacòmetre mostra 24.959 min–1, el valor real de la mesura està comprès entre:
  a) 24.949 min–1 i 24.954 min–1
  b) 24.958 min–1 i 24.960 min–1
  c) 24.954 min–1 i 24.964 min–1
  d) 24.458 min–1 i 25.458 min–1

  Qüestió 4: Un cargol avança a una velocitat de 5 mm/s quan es cargola a 200 min–1. Quin és el pas del cargol?
  a) 0,5 mm/volta
  b) 0,75 mm/volta
  c) 1,25 mm/volta
  d) 1,5 mm/volta

  Qüestió 5: En l’ajust 147 D9/h9, la tolerància D9 del forat és [+245 +145]µm i la h9 de l’eix és [0 -100]µm. Quin és el joc mínim d’aquest ajust?
  a) 145 μm
  b) 200 μm
  c) 345 μm
  d) No hi ha joc en aquest ajust

  Exercici 2 [2,5 punts]

  Es tiren simultàniament tres daus i se sumen els valors obtinguts. El resultat pot ser parell o senar en funció de si el valor de cadascun dels daus és, també, parell o senar. Es defineix la funció lògica de la paritat del resultat utilitzant les variables d’estat següents:
  Enunciat
  a) Escriviu la taula de veritat del sistema: [1 punt]
  a) TAULA 1
  d1 d2 d3 r
  0 0 0 1
  0 0 1 1
  0 1 0 0
  0 1 1 1
  1 0 0 0
  1 0 1 0
  1 1 0 1
  1 1 1 0
  b) TAULA 2
  d1 d2 d3 r
  0 0 0 0
  0 0 1 0
  0 1 0 1
  0 1 1 0
  1 0 0 1
  1 0 1 1
  1 1 0 1
  1 1 1 0
  c) TAULA 3
  d1 d2 d3 r
  0 0 0 0
  0 0 1 1
  0 1 0 1
  0 1 1 0
  1 0 0 1
  1 0 1 0
  1 1 0 0
  1 1 1 1
  d) TAULA 4
  d1 d2 d3 r
  0 0 0 1
  0 0 1 0
  0 1 0 0
  0 1 1 1
  1 0 0 0
  1 0 1 1
  1 1 0 1
  1 1 1 0

  b) Determineu la funció lògica entre aquestes variables i, si escau, simplifiqueu-la: [1 punt]
  a) r = ¬d1 · (d2·¬d3 + ¬d2·d3) + d1 · (¬d2·¬d3 + d2·d3)
  b) r = ¬d1 · (¬d2·d3 + d2·¬d3) + d1 · (d2·d3 + ¬d2·¬d3)
  c) r = d1 · (¬d2·d3 + d2·¬d3) + ¬d1 · (¬d2·¬d3 + d2·d3)
  d) r = ¬d1 · (¬d2·d3 + d2·¬d3) + d1 · (¬d2·¬d3 + d2·d3)

  c) Dibuixeu l’esquema de portes lògiques equivalent tenint en compte la funció de cada element: [0,5 punts]
  Elements Portes
  a) ESQUEMA DE PORTES 1
  Falsa 1
  b) ESQUEMA DE PORTES 2
  Veritable
  c) ESQUEMA DE PORTES 3
  Falsa 2
  d) ESQUEMA DE PORTES 4
  Falsa 3

  SEGONA PART

  OPCIÓ A

  Exercici 3 [2,5 punts]

  Un dels cotxes participants en el Raŀli Dakar té un dipòsit de combustible amb una capacitat V= 400L. La massa del vehicle amb el dipòsit buit més la dels ocupants és de m = 2050kg. El combustible que utilitza el cotxe és gasoil de densitat ρ = 0,832kg/L i poder calorífic pc = 41,7MJ/L. El radi de les rodes és r = 400mm.
  a) Dibuixeu, d’una manera aproximada i indicant les escales, la massa total en funció del percentatge de càrrega de combustible disponible en el dipòsit: [1 punt]
  a) REPRESENTACIÓ GRÀFICA 1
  Falsa 1
  b) REPRESENTACIÓ GRÀFICA 2
  Falsa 2
  c) REPRESENTACIÓ GRÀFICA 3
  Veritable
  d) REPRESENTACIÓ GRÀFICA 4
  Falsa 3

  Amb la primera marxa, la relació de transmissió entre la velocitat de rotació del motor nmot i la velocitat de rotació de les rodes nr és τ = nr / nmot = 0,285. El rendiment de la transmissió és ηtrans = 0,85 i el motor proporciona un parell màxim Γ = 750 N m. Amb això demostreu:
  b) El parell total màxim Γr a l’eix de les rodes: [0,5 punts]
  Inserta els valors:
  Valor de ηtransmissió
  Valor de Γen Nm
  Valor de τ


  El resultat és:Nm
  a) 2237 Nm
  b) 4474 Nm
  c) 1119 Nm
  d) 3426 Nm

  c) L’acceleració màxima del cotxe amb el dipòsit ple i amb el dipòsit al 5 % de la capacitat total: [1 punt]
  Inserta els valors:
  Valor de Γren Nm
  Valor de ren m
  Valor de men kg
  Valor de Ven L
  Valor de ρen kg/L


  El resultat amb el dipòsit al 100% és:m/s2
  Inserta els valors:
  Valor de Γren Nm
  Valor de ren m
  Valor de men kg
  Valor de Ven L
  Valor de ρen kg/L


  El resultat amb el dipòsit al 5% és:m/s2
  a) 2,706 m/s2 i 2,347 m/s2
  b) 2,347 m/s2 i 2,706 m/s2
  c) 10,484 m/s2 i 11,237 m/s2
  d) 1,278 m/s2 i 1,278 m/s2

  Exercici 4 [2,5 punts]

  Per a abastir d’aigua potable una població, es construeix una estació de bombament. Aquesta estació ha de bombar un volum diari V= 2 540 m3 elevant-lo a una altura h = 129 m. Les pèrdues de tota la instaŀlació són equivalents a una elevació addicional Δh = 70,81 m. L’estació de bombament consta de sis bombes accionades mitjançant un motor elèctric. El rendiment de les bombes és η = 0,7 i, per a reduir el cost de la despesa elèctrica, es bomba únicament durant un temps t = 8 h al dia en què el cost de l’energia elèctrica és el més reduït, i correspon a c = 0,08241 €/(kWh). Determineu:
  a) El treball W que ha de desenvolupar l’estació de bombament: [1 punt]
  Inserta els valors:
  Valor de Ven m3
  Valor de ρen kg/m3
  Valor de gen m/s2
  Valor de hen m
  Valor de Δhen m


  El resultat és:J
  a) 3745 MJ
  b) 9954 MJ
  c) 7466 MJ
  d) 4977 MJ

  b) La potència elèctrica Pelèctr consumida per cada bomba i el cost total del consum elèctric en un dia: [1 punt]
  Inserta els valors per a la potència:
  Valor de Wen J
  Valor de η
  Valor de ten s


  El resultat és:W
  Inserta els valors per al cost:
  Valor de Eelèctren kWh
  Valor de cen €/kWh


  El resultat és:
  a) 41,15 kW i 162,8€
  b) 82,30 kW i 325,6€
  c) 20,58 kW i 81,4€
  d) 162,8 kW i 41,15€

  c) La pressió mitjana p de funcionament de les bombes: [0,5 punts]
  Inserta els valors:
  Valor de Wen J
  Valor de Ven m3


  El resultat és:Pa
  a) 23,70 bar
  b) 15,80 bar
  c) 34,20 bar
  d) 19,60 bar

  OPCIÓ B

  Exercici 3 [2,5 punts]

  Elements Portes
  Les planxes d’acer A i B de la figura tenen un gruix e = 5 mm i una amplària b = 2 m. S’uneixen mitjançant cargols M10, que, collats d’una manera adequada, proporcionen una força de compressió de les planxes Fc = 32 kN. La unió de les planxes es produeix per la força de fricció que hi ha entre aquestes a causa de la compressió que hi exerceixen els cargols. El mòdul d’elasticitat de l’acer és E = 210 GPa i la unió ha d’aguantar una força distribuïda uniformement de F = 60 kN/m. Determineu:
  a) El nombre de cargols que cal posar-hi: [1 punt]
  Inserta els valors:
  Valor de Fen N/m
  Valor de ben m
  Valor de Ftanen N


  El resultat és:Cargols
  a) 9 cargols
  b) 12 cargols
  c) 10 cargols
  d) 8 cargols

  b) La tensió normal σ de les planxes: [1 punt]
  Inserta els valors:
  Valor de Fen N/m
  Valor de een m


  El resultat és:Pa
  a) 24 MPa
  b) 12 MPa
  c) 18 MPa
  d) 12 GPa

  c) La deformació longitudinal unitària ε de les planxes causada per la força F: [0,5 punts]
  Inserta els valors:
  Valor de σen Pa
  Valor de Een Pa


  El resultat és:
  a) 37,65·10-6
  b) 92,77·10-6
  c) 29,31·10-6
  d) 57,14·10-6

  Exercici 4 [2,5 punts]

  Un muntacàrregues és accionat per un motor reductor i un sistema de politges. El motor reductor és elèctric i té un rendiment ηmr = 0,65. El sistema de politges té un rendiment ηpol = 0,85 i proporciona una relació de transmissió entre la velocitat v de pujada de la càrrega, en m/s, i la rotació nmr de l’eix de sortida del motor reductor, en s–1, de τ = v/nmr = 0,9918 m. El motor s’alimenta amb una tensió U = 230 V i, en règim de funcionament nominal, consumeix una intensitat I = 6,4A quan la càrrega puja a v = 0,4 m/s constant. Determineu:
  a) La potència Pmr i el parell Γmr a l’eix de sortida del motor reductor: [1 punt]
  Inserta els valors per a la potència:
  Valor de ηm-r
  Valor de Uen V
  Valor de Ien A


  El resultat és:W
  Inserta els valors per al parell:
  Valor de Pm-ren W
  Valor de ven m/s
  Valor de τen m


  El resultat és:Nm
  a) 956,8 W i 377,6 Nm
  b) 377,6 W i 956,8 Nm
  c) 408,5 W i 227,3 Nm
  d) 227,3 W i 408,5 Nm

  b) La massa m de la càrrega que està pujant: [1 punt]
  Inserta els valors:
  Valor de ηpol
  Valor de Pm-ren W
  Valor de gen m/s2
  Valor de ven m/s


  El resultat és:kg
  a) 193,2 kg
  b) 258,5 kg
  c) 207,3 kg
  d) 170,6 kg

  c) El rendiment global ηtot del muntacàrregues: [0,5 punts]
  Inserta els valors:
  Valor de ηm-r
  Valor de ηpol


  El resultat és:
  a) 0,2381
  b) 0,9250
  c) 0,3213
  d) 0,5525

  🎸 Fet per Daniel Aranda 🎸