PISTES DEL CÀLCUL:

\begin{align} &\cssId{Step1}{P_{sortida}=η_{pol}·P_{m-r}}\\[3px] &\cssId{Step2}{m·g·v=η_{pol}·P_{m-r}}\\[3px] &\cssId{Step3}{m=\frac{η_{pol}·P_{m-r}}{g·v}}\\[3px] &\cssId{Step4}{m=\frac{0,85·956,8W}{9,81m/s^2·0,4m/s}}\\[3px] \end{align}

Calculem la massa de la càrrega descomposant la fórmula de la potència en tots el seus factors