PISTES DEL CÀLCUL:

\begin{align} &\cssId{Step1}{η_{tot}=η_{m-r}·η_{pol}}\\[3px] &\cssId{Step2}{η_{tot}=0,65·0,85}\\[3px] \end{align}

Calculem el rendiment total del muntacàrregues multiplicant els dos rendiments presents al problema