PISTES DEL CÀLCUL:

\begin{align} &\cssId{Step1}{P_{m-r}=η_{m-r}·P_{elèctr}}\\[3px] &\cssId{Step2}{P_{m-r}=η_{m-r}·I·U}\\[3px] &\cssId{Step3}{P_{m-r}=0,65·6,4A·230V}\\[3px] \end{align}

Calculem la potència a l’eix de sortida del motor reductor multiplicant la potència elèctrica pel rendiment

\begin{align} &\cssId{Step4}{Γ_{m-r}=\frac{P_{m-r}}{2·π·n_{m-r}}}\\[3px] &\cssId{Step5}{Γ_{m-r}=\frac{P_{m-r}}{2·π·\frac{v}{τ}}}\\[3px] &\cssId{Step6}{Γ_{m-r}=\frac{956,8W}{2·π·\frac{0,4m/s}{0,9918m}}}\\[3px] \end{align}

Calculem el parell a l'eix de sortida del motor reductor dividint la potència d'aquest entre la velocitat angular del sistema